Răspuns scrisoare deschisă


Către: ASPSE

Referitor la scrisoarea deschisă adresată decanului și Consiliului FPSE, vă comunicăm următoarele:

Conducerea facultății vă mulțumește pentru ideile exprimate în scrisoar, pentru problemele sesizate și pentru soluțiile propuse. Considerăm că acest demers se încadrează în efoorturile reciproce de a avea un dialog deschis și constructive care să contribuie la ameliorarea mediului educational din facultatea noastră.

În urma discuțiilor din Consiliul de Coordonare (COC) și din Consiliul FPSE, răspundem punctual solicitărilor din scrisoare:

 1. Comunicarea fișei disciplinei este obligația fiecărui titular de curs. Pentru a facilita accesul studenților la acest document (care prevede inclusive modalitatea de evaluare), la secretariat va fi disponibil, la începutul fiecărui semestru, un dosar cu toate fișele disciplinelor care urmează a fi studiate la fiecare nivel/an de studiu. Acest dosar poate fi solicitat de șeful de an sau de opersoană desemnată de studenți, pentru a asigura diseminarea către întreaga comunitate academică studenșească interesată. La ultimele ședințe de departament a fost accentuate obligația de a comunica modalitățile de evaluare (parțială și finală), precum și criteriile care stau la baza evaluării.
 2. Planurile de învățământ în vigoare, pentru toate ciclurile de studiu și pentru toți anii de studiu sunt disponibile încă de la începutul anului universitar pe site-ul facultății, în limbile română și engleză.
 3. Suntem conștienți de anumite inadvertențe apărute în procesul de evaluare și de aceea suntem preocupați să le soluționăm. O dovadă în acest sens o reprezintă modalitatea de examinare finală la examenul scris de licență, noua metodologie a fost anunțată în avans, pregătită și pilotată pentru a asigura validitatea și fidelitatea actului evaluativ, dar și pentru a sprijini studenții în pregătirea pentru examen. Ca urmare a discuțiilor individuale purtate la nivelul fiecărui departament sperăm ca și evaluările din sesiune, de la diferite cursuri sau activități de seminar/laborator să se amelioreze.
 4. Încărcarea orarului cu mai mult de 8 ore pe zi a fost un accident administrative datorat disciplinelor facultative și a fost remediat.
 5. Evaluarea prestației cadrelor didactice este o component integrantă a sistemului de management al calității care se implementează în facultatea noastră. Acest sistem de management al calității este unul standardizat și reprezintă un instrument managerial important, operat de Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) din facultatea noastră, în conformitate cu standardele și instrucțiunile generale ale departamentului de profil de la nivelul Universitații din București. Această comisie funcționează conform legii calității educației (87/2006) și are în componența sa studenți. Prin aceasta, dreptul studenților de a participa la evaluarea cadrelor didactice este asigurat. În plus, la nivelul Departamentului de Psihologie, conducerea departamentului a inițiat și o serie de proceduri și instrumente interne de evaluare și vă încurajăm să discutați pentru a vedea în ce masură studenții pot sprijini și acest demers. Propunerea ca formularele de evaluare să fie distribuite de studenți nu este una fezabilă pentru că CEAC nu poate externaliza procesul de evaluare. Mai mult, evaluarea profesorilor este o parte componentă a unui sistem complex de evaluare la 360 de grade, care se realizează anual.
 6. Referitor la contestarea notelor, aceasta se face conform procedurilor în vigoare și, conform celor discutate, conducerea facultății se va asigura că o comisie independentă va evalua constestațiile depuse. Oricum, din punct de vedere pedagogic, având în vedere faptul că evaluarea este o componentă a învățării, încurajăm studenții ca înainte de depunerea contestațiilor să discute cu cadrele didactice pe marginea evaluărilor pentru a lămuri eventualele aspecte contradictorii.
 7. Referitor la efectuarea stagiilor de practică prevăzute în planurile de învățământ, FPSE a făcut, în ultimii ani, eforturi semnificative de a asigura locuri de practică pentru toți studenții, Aceste eforturi continuă pentru a asigura practică în anumite domenii unde încă nu acoperim corespunzător nevoile studenților (psihologia clinică). Peste 70% din studenții noștri beneficiază de locuri de practică facilitate sau asigurate de instituție la diverși parteneri de practică.

Planul de acțiune pentru a ne asigura de implementarea măsurilor prevede:

 1. Organizarea unor discuții cu studenții pentru a lămuri solicitările din scrisoare și pentru a identifica modalități comune de rezolvare a acestora. (termen: mai 2015; responsabil: decan).
 2. Discutarea solicitărilor studenților la nivelul tuturor departamentelor și solicitarea cadrelor didactice de a asigura transparența informațiilor academice de interes: fișa disciplinei, modalități de evaluare și notare. (termen: iunie 2015; responsabili: prodecan probleme studențești, decan, directori de departamente).
 3. Realizarea unei proceduri interne privind accesul studenților la fișele disciplinelor și la alte documente de interes academic, prin intermediul secretariatului. (termen: 15 iulie 2015; responsabil: secretar șef).
 4. Managementul eficient al spațiilor de învățământ, în corelație cu planurile de învățământ, pentru a asigura un orar echilibrat pentru studenți. (termen: septembrie 2015 și la începutul fiecărui semestru; responsabil: lectr.dr. Ovidiu Pop, manager orar).